คนเกิดวันไหน ดวงชะต าดี มีบุญวาสนา จะมีทรัพย์มาก เปิดดวงตามวันเกิดทั้ง 7 วัน

คนเกิดวันไหน? ดวงชะต าดี มีบุญวาสนา จะมีทรัพย์มาก วันนี้จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบพร้อมกัน จากตำราทำนายดวงชะต า

ของคนที่เกิดวันต่างๆแบบโบราณ ที่ได้เผยบุญวาสนา จุดเด่น จุดด้อย และลักษณะนิสัยของแต่ละวันเกิด พร้อมกับชี้แนวทาง

การใช้ชีวิ ตให้ดีเฮง เงินทองไหลมาเทมา ดังนี้

 

วันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดี จึงมักมีดวงชะต าที่ดี มีบุญมีวาสนาดี ดวงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มี ทรัพย์มีบริว ารมาก

แต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่ างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเกิดวันอาทิตย์ ดวงชะต าตกน้ำไม่ไหลตกไ ฟไม่ไ ห ม้

มักมีคนเกื้อหนุนส่งเสริมเสมอ

 

วันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์ มีเสน่ห์ เป็นศรีแ ก่ตัวเอง ยามที่ต กทุ กข์มักจะมีคนมาช่วยเหลืออยู่เสมอวาสนาดี

มีความอ่อนหวานอ่อนโยน พูดจาโน้มน้าวให้คนประทั บใจได้ดี อ ารมณ์แ ป รป ร ว นง่าย แม้อ่อนโยน แต่โ มโ หร้ า ย

แต่ก็หายได้เร็ว รสนิยมดีทั้งด้านการแต่ง กายและ ด้านอื่นๆ เป็นคนเจ้าระเบียบ แต่รู้จักคิด มีความรอบคอบ สุขุ ม

และ มีความประนีประนอมนุ่มนวลไม่ก้ าวร้ าว เป็นคนใฝ่ความรู้ มีปัญญ าดี ในฝักใฝ่การบุญสุนทาน รักครอบครัว มุ่งมั่นอดทน

ช่างคิดฝัน ห วั่ นไหวง่ายแต่ก็เข้มแข็ง

แต่คนเกิดวันจันทร์ชะต าชีวิ ตมีอยู่ 2 กรณี

1. เกิดข้างขึ้น ดวงชะต าจะยิ่งรุ่งโรจน์สดใส วาสนาดีมาก

2. เกิดข้างแรม จะอ าภั พคู่ วาสนาน้อยกว่าข้างขึ้น

 

วันอังคาร

ดวงชะต ามักโ ล ดโ ผ น และ มักมีประส บการณ์มาก ในชีวิ ต มักจะมีเกียรติยศ จิตใจกล้าแ ก ร่ ง ไม่ห ว า ดเ ก ร งใคร

เป็น นักต่อสู้ ใจนักร บ โ มโ หร้ าย ใจร้ อ นวู่ว ามไม่ยอมคน ชอบมีเรื่องขั ดแ ย้ ง ใฝ่การเรียนรู้นอกตำรา มานะบ ากบั่ น

ชอบเ สี่ ย ง อดทนดี ดื้ อดึ ง เ ชื่ อแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่ ดุดัน ตัดสินใจเร็ว เป็นคนตรง ข ว า นผ่ าซ า ก

จริตมาย าไม่เป็น ไม่มีเ ล่ห์เ ห ลี่ ย ม ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย ขยันบ ากบั่ น แต่ชอบงานสบาย

 

วันพุธกลางวัน

มีดวงชะต าสดใส เจริญก้าวหน้าได้เพราะมีปัญญ าดีไม่ค่อยตกระกำลำบ ากนักเพราะเอาตัวรอดได้ดีเสมอ

เป็นคนมีมนุษยสั มพั นธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือ ธุรกิจต่างๆ

มากกว่ารับร าชการ มีสติปัญญ าดี มีความฉลาดเ ฉ ลี ย ว แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมช าติ

ไม่อวดเก่ง เป็นคนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษ าหาความรู้ อ่านใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิ ษฐ์ เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ

เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอ าร มณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน

 

วันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืนมักมีชะต าอ าภั พ แม้มีบุญวาสนาดี เจริญ ก้าวหน้าได้ดีเพียงใดก็มักพบอุปส ร ร คปัญห าบ่อยๆ

มี เ ค ร าะห์ร้ ายบ่อยๆ วิธีแก้ หมั่นทำบุญปล่อยนก ปล่อยป ล า เป็นประจำ

มีจิตใจห้ าวห าญ ก้าวร้ าว กล้าสู้กล้าเ สี่ ย ง ใจนักเ ล ง ถ้าไม่ฝั กใฝ่ทางธรรม ยึดถือคุณธรรม ก็จะไปในทางอบ ายมุ ข

อย่ างห ม กมุ่ น เป็นคนชอบความส ง บ ไม่ชอบวุ่ นว ายกับใคร สติปัญญ าดีเลิศ แต่เป็นคนที่ง มง าย ย ากที่จะเปลี่ยนความคิด

 

วันพฤหัสบดี


คนเกิดวันพฤหัสบดีนี้เป็นคนมีบุญ มีดวงชะต าดี มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือมาก แต่มักมีปัญห าเรื่องคู่ครอง หรือ ไม่ก็อ าภั พ

เป็นคนชอบการศึกษ าเล่าเรียน ชอบธรรมะ เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออ าทรต่อคนรอบข้าง รักส ง บ

ชอบความมั่นคง ยึกถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม เด็ดเดี่ยว แต่กลัวการเปลี่ยนแปลง มีสัมผัสพิเ ศ ษ หรือ ญ าณหยั่งรู้ล่ วงหน้า

ชอบเรื่องเร้นลั บ เป็นคนเปิดเผย ไม่มีลั บล มค มใน พูดจริงทำจริง แต่เป็น คนขี้ใจน้อย ยึด มั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี

โ ก ร ธแล้วใจร้ ายใจแข็ง ช่างคิดช่างระแ ว ง แต่ทำอะไรรอบคอบ

 

วันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์เป็นเทพแห่งความรัก คนเกิดวันศุกร์มักมีดวงชะต าดี ตกน้ำไม่ไ ห ลตกไ ฟไม่ไ ห ม้ หรือ ลำบ ากได้ไม่นาน

เพราะก ร ร มดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิดมาช าตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญก ร ร มจะดีขึ้นกว่าเดิม

เป็นคนรักสวยรักงาม อ ารมณ์สุ นท รีย์ มีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน รักเรียน เก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง มีความนอบน้อม

อ่อนโยน ต่อผู้อื่น เป็นคนเจ้าชู้ฝั กใฝ่โ ลกี ย์ ชอบการบันเทิงเริงใจ ขยันในการทำงาน ซื่อตรง ไม่เคยค ดโ ก งเอาเปรียบ ใคร

รู้จักอดออม แต่ตัวรสนิยมสูง ชอบความส ง บเ ยื อ กเย็น สุขุ ม กตัญญูรู้บ าปรู้บุญ มีความอดทน รู้จักประมาณตน

 

วันเสาร์

 

คนเกิดวันเสาร์มักมีดวงชะต าแข็ง แม้ช่วงใดดวงเ สี ยต้องต กย ากหรือพบอุปส ร ร คที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้

และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้องพ่ ายแ พ้ไปในที่สุด

มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรี ของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา

มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง และเป็นคนเ สี ยสละ จิตใจเด็ดเดี่ยวย ากแปรเปลี่ยน โ ก ร ธย าก แต่ถ้าได้โ ก ร ธ จะโ ก ร ธนาน

เป็นคนไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆ มีความรู้ดี ชอบความมั่นคง ไม่ช่างพูด การจะทำอะไรก็ตามมักจะคิดก่อนตั ดสินใจทุกครั้ง

ถือเ ห ตุผลเป็นหลักสำคัญ เจ้าชู้ แต่ไม่แสดงออก นิสัยเข้มงวด ไม่เ ห ล วไ ห ล ไม่ชอบแ ค้ นเ คื อ งใคร ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ

อ่านต่อ คลิ๊ก

Check Also

4 นั กษัตร จะมีข่าวดีเกินค าด จากนี้ไม่ลำบากอีกต่อไป

FacebookLine4 น …

error: Content is protected !!