Home / ธรรมมะพาสุขใจ(ทั้งหมด...คลิ๊ก) / ท่อ งทุกคืนก่อ นนอน พระค า ถ า ท้าวเวสสุวรร ณ วาสนาดี ศั ต รูหนีห าย สิ่ง ร้ ายไม่พาล

ท่อ งทุกคืนก่อ นนอน พระค า ถ า ท้าวเวสสุวรร ณ วาสนาดี ศั ต รูหนีห าย สิ่ง ร้ ายไม่พาล

Loading...

ท่อ งทุกคืนก่อ นนอน พระค า ถ า ท้าวเวสสุวรร ณ วาสนาดี ศั ต รูหนีห าย สิ่ง ร้ ายไม่พาล

หล า ยค นที่เชื่ อเรื่องความเชื่ อต่างๆ ก็จะพูดถึง ท้าวเ วสสุ วร รณ ซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว

เชื่อ กันว่า การมีท้าวเวสสุวร รณไว้บูชา จะช่วยให้เสริ มดวง ป้อ งภั ยภยั นอันต ร า ยต่างๆ

บูชา ท้าวเวสสุ ว ร รณ พระคาถาข อ ง สมเด็จพระพุท ธกั ส สป ได้เผยแพร่โดย หล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหลวงพ่อท่านบอ กว่าค า ถา บทนี้

เป็นคาถาที่ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ท้าวเวสสุ ว ร รณ ท่านให้มา ท่านบอ กว่าให้สวด ม นต์ไหว้ทุกคืน ระลึกถึงบา รมี พร ะพุทธเจ้าทุก พ ร ะองค์

อันมีพร ะพุ ท ธ กัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านเป็น เจ้ าข องคาถาบท นี้ นั่ นเอง

“พุท ธั ง มั ดจิ ต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วินา ศสั น ติ”

“พุ ทธั ง มัดจิต ธั ม มัง มัดใจ โ ร คทั้ งห ล า ย วิน า ศสัน”

สำ หรับ บท ใน 2บร รทั ด แรก เป็นการกล่ าว ค าถา เพื่อปกป้ องและรั กษ าตนเอง

ท่านบอ ก ว่าเส กน้ำให้กิน เส กอะไรให้กิน เสกข้าวให้กิน แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีกินเข้าไปมันก็จะสล า ยไปในตัวเอง

Loading...

อีกบ ทหนึ่ งข องพระพุทธเจ้าอง ค์ ปัจจุบัน

“ฆะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

ทั้งสา มค าถ าบทนี้ ให้ส่ง พร้ อม กันเลย ท่านบอ กว่าโสดแล้วศัต รูจ ะแพ้ ภัย และพิน า ศไปเอง

สำหรับบทหลังศั ต รูทำอะไรไ ม่ ได้ จะทำอ ะไร แ ล้วเราจะต้องรู้อยู่เสมอ บทกลา ง นะ ทำล า ย โ รค ไอ้ทำ ล ายโ ร คนี่ดีใช่ไหม เสกข้าวนะ ข้าวที่เราจะฉัน เสกซ ะห มด และคนอื่นกินก็เป็น ย า ไป หมด ให้เป็นย า

สำ หรับคนอื่นด้วยนะ ดีไหม ถ้าเห็นว่าดี ถ้าใครต้องการจะให้เรารั กษ า ต้องบังคับให้เขาเอาดอ กบัวมา ๓ ดอกนะ ธูป ๕ เทียน ๑ เล่ม เสกน้ำมนต์ เสกอะไรให้กินก็ได้ นั่งทำก็ได้

นอนทำก็ได้ ภาวนาให้เป็นฌาน เป็นฌานในกร รม ฐานภาย ใ นตัว เส ร็จ อย่าลื ม นะ พร ะ พุทธ พระธร รม พระสงฆ์ เก าะก็ได้ ผลเ ท่า กัน

เป็ นฌ าน ซึ่งเชื่ อ กั นว่า เส กข้าว เ ส กน้ำ สิ่งไม่ดีสล า ย ศัต รูพิน าศ และ รั กษ าโ ร คภัย หลังจากสวดเสร็จแล้ว พรุ่งนี้เช้าๆ ก่อนออ กจากบ้าน ขอให้ท่านกรวดน้ำ แล้วท่องต ามนี้ กรวดน้ำ อุทิศ ส่วน กุศล

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุข ใจ เถิดฯ บทกรวดน้ำให้ เจ้ากร ร ม นายเ วร

ข้าพเจ้า (บอ กชื่อเรา) ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเวรข องข้าพเจ้าทั้งหล า ย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใดก็ต ามภพใดก็ต าม

โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร รมให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เ จ้าก ร รมนายเ วรทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

หลังจากนั้นเรา ก็ทำ ก ารกรวดน้ำ ที่ใต้ต้นไ ม้ใ หญ่ สิ่งเหล่านี้ทำแล้วสบ าย ใจ ทำแล้วจะมีค นคอยปกปัก รั กษ า คอยคุ้มคร องตัวเรา

ที่มา ki d dp an

Loading...

Check Also

แ น ะนำอ ย่ าลื มทำน ะ พิ ธีขึ้นบ้ า นให ม่ บ้านมื อหนึ่งมื อส อ ง ทำให้ถู กแ ล้ วดีขึ้ นทั นต า

Loading... ถ้าพ …

error: นั่นแน่! ทำอะไรอ่ะ ?